Skip to main content

MİLEGATE İLE ETHERNET HALKA KORUMA ANAHTARLAMASI

MİLEGATE  ERPS (ETHERNET RİNG PROTECTİON SWİTHİNG) ÇÖZÜMÜ ŞUNLARI SAĞLAR:

  • Ethernet halka ağ Topolojileri için 50ms altı kanal değiştirme
  • MileGate ailesi şaselerinin Ethernet Anahtar birimleri için sistem seviyesinde ERPS işlevselliği
  • Farklı halkalar arası bağlanma senaryoları için ana/alt halka konfigürasyonları desteği
  • Çoklu mantık halka konfigürasyonları için çoklu ERP durumları
  • ITU-T G.8032v2 ile uyum

Kesintisiz Haberleşme Sistemlerinin (MCS) varolan iletişim ağlarında son derece iyi çalışması gerekmektedir. KEYMILE iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan fırsatları değer-lendiriyor ve MCS ağlarının paket anahtarlamalı iletim ağlarındaki iletişim ihtiyaçlarını çözme şeklini etkiliyor. KEYMILE’nin MileGate ERPS çözümü, MCS ağlarının şu an var olan TDM’den paket anahtarlamalı Ethernet ağlarına olan evrimine ve MCS ağ çalışan-larının TDM iletim ağlarındakine (ör: SDH) benzer miktarda iletim direnci sağlamakta karşılaştığı zorluklara hitap ediyor. ERPS, Ethernet ağları üzerinde 50ms içinde güvenilir anahtarlama kesilme zamanları sağlar. Buna ek olarak MileGate ERPS çözümü, çoklu fiziksel/mantıksal halkalar arası konfigürasyon destekleme kabiliyetleriyle çok sayıda Ethernet kapısına genişletilebilir.

ITU-T G.8032V2 GENEL BAKIŞ

ITU-T G.8032v2 (ERPS), Ethernet katman ağ halkası ve koruma anahtarlama meanizma-larını belirler. Ethernet halkaları, azalmış bağlantı sayısından dolayı geniş alan çok-noktalı bağlantıyı daha ekonomik bir şekilde sunar. Bu standartta tanımlanmış mekanizmalar ve protokol, Ethernet ağlarının yüksek derecede güvenilir ve kararlı korumasına imkan sağlar. Ayrıca ağ işlemleri ve servis hizmetlerini çok ciddi şekilde etkileyebilen döngüleri engeller.

Bir Ethernet halkasında, tıkanıklık olmaksızın ve bütün Ethernet halka nodları boştayken (ör: saptanmış bir hata olmadığında, aktif otomatik veya dış komut ve sadece kabul eden “NR, RB” R-APS mesajları olmadan), 1200km’den az fiber halka çevresi ve 16’dan az Ethernet halka noduyla, bir halka üzerindeki hata için anahtarlama tamamlaması 50ms’den az olmalı. Ethernet halkalarında bütün diğer koşullar altında aynı anda var olan APS isteklerini görmek ve uyumluluk için anahtarlama tamamlama zamanı değişebilir.

erps-rerouteEthernet halka ağlarında, bir halka bağlantısı iki komşu Ethernet halka noduyla sınır-lanmıştır ve halka bağlantısı için olan bir kapı “halka kapısı” olarak adlandırılır. Bir Ether-net halkasındaki Ethernet halka nodu sayısı en az ikidir. Ethernet halkalarında döngü-lerden trafiğin halka bağlantılarından sadece birinden akması garanti altına alınarak kaçınılır. Bu özel bağlantı “halka koruma bağlantısı” (RPL) olarak adlandırılır ve normal koşullar altında bu bağlantı kapalıdır ör: hizmet trafiği için kullanılmaz. Tasarlanmış bir Ethernet halka nodu, RPL sahip nodu, RPL’nin bir ucundaki trafiğin kapanmasından sorumludur. Ethernet halka hatası durumunda, RPL sahip nodu -RPL hata yapmadıysa RPL’in trafik için kullanılmasına izin vererek- RPL’nin ucunu açmaktan sorumludur. RPL’ye komşu diğer Ethernet halka nodu, RPL komşu nodu, RPL ucunun kapatılmasın-da görev alabilir. Ethernet halka hatasının görülmesi trafiğin koruma anahtarlaması ile sonuçlanır. Halka Otomatik Koruma Anahtarlaması (R-APS) protokolü halka üzerindeki koruma eylemlerinin koordinasyonu için kulanılır. 

ERPS geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürülemez işlemleri gözönünde bulundurur. Geri dönüştürülebilir işlemde, anahtarlamaya yol açan şart(lar) ortadan kalktıktan sonra trafik kanalı çalışmakta olan iletim durumuna (RPL kapanmış) geri döndürülür. Bir hatayı temizleme durumunda trafik kanalı, WTR sayacının bitiminde geri döndürülür. WTR sayacı, aralıklarla hatalar görüldüğünde anahtarlama koruma durumlarından kaçınmak için kullanılır. Geri dönüştürülemez işlemlerde trafik kanalı, bir anahtarlama durumu orta-dan kalktıktan sonra, eğer bir hata olmadıysa RPL’yi kullanmaya devam eder.

KEYMILE’nin ERPS çözümleri geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürülemez mod işlem-lerini destekler ve Ethernet halkasında tanımlanmış herbir ERP örneği için farklı kon-figürasyonları mümkündür.

ERP TARAFINDAN ÇOKLU ERP ÖRNEĞİNİN DESTEKLENMESİ

Bir ERP örneği, VLAN’ların bir altkümesinin korunmasından sorumludur. VLAN’lar trafiği fiziksel Ethernet halkası üzerinden iletir. Herbir ERP örneği, fiziksel Ethernet halkaları üzerinde tanımlanabilecek diğer ERP örneklerinden bağımsızdır.

KEYMILE’nin ERPS çözümü Çoklu ERP örneğini destekler (her bir MileGate Şasi Anah-tarı için 12’ye kadar ERP örneği). Böylece “VLAN seti başına” ERPS, yük paylaşımı ve birbiriyle bağlantılı halkaların desteklenmesi mümkün olur.

ERPS BİRBİRİYLE BAĞLANTILI HALKALARmilagetaapplication-erps

Ethernet halkaları bir veya daha fazla bağlantılı noktalarla eklemlenmiş Ethernet halkalarından oluşan çoklu halka/merdiven ağlarını aşağıdaki prensiplere göre destekler:

erps-sample
  • Ana Halka: Kendi RPL’siyle kendi ERP örneği tarafından kontrol edilen bir kapalı hal-kadan oluşur.
  • Alt-Halka: Bir ana halkaya veya daha üst bir alt halkaya bağlı olan halkadır ve kapalı halka içermez. Kendi RPL’siyle kendi ERP örneği tarafından kontrol edilir.

Daha geniş ağlar için, MileGate ERPS halka bağlantı özellikleri (Ana Halkalar ve Alt Halkalar da dahil olmak üzere) bir ağ boyunca hizmetleri genişletmek için kullanılır. Örneğin, resimde gösterildiği gibi Ana Halkalar ve Alt Halkalar daha çeşitli ağları desteklemek için birbiriyle bağlantılandırılabilir.

Not: Trafik döngülerinden sakınmak için paylaşılmış nodlar içeren EPRS halka bağlantıları yerleştirilirken dikkatli olunmalıdır.

Ek olarak EPRS, diğer herhangi bir teknolojiden faydalanarak dirençli tekli nod ya da bir toplama ağına çift evli bağlanmayı sağlayabilir

ERPS’NİN NOKTADAN NOKTAYA (POİNT-TO-POİNT) HİZMETLER DESTEĞİ

Genel olarak, ERPS noktadan noktaya (P2P) hizmetleri destekleyebilmektedir. Bu -aynı zamanda ağ kaynaklarından da fazlasıyla faydalanmayı mümkün kılarak- basitçe iki nod-dan oluşan mantıksal bir halka oluşturarak ve RPL’nin iki ucundaki kanalı kapatarak yapılır. 

Ayrıca, iki (2) nodun mantıksal halkası çoklu nodlar (>2) içeren fiziksel ağlar üzerinde oluşturulabilir.

Resimden de görüleceği üzere, bir ağ altı nod içerebilir {A, B, C, D, E, F}; ama sadece {A, B} nodları ERPS mantıksal halkası olmak üzere tanımlanabilir. Ara nodlar {C, D, E, F} ERP’ye dahil olmazlar ve nodlar arasındaki R-APS ve CCM mesajlarına açıktırlar. Bu ara nodlar noktadan noktaya VLAN çapraz bağlantılarla hatta ayrı bir katmanla (ör:SDH) kö-prüler/anahtarlar olabilirler.

ERPS’NİN ÇOK NOKTALI HİZMETLER DESTEĞİ

erps-reoutes

ERPS çok noktalı hizmetleri resimde gösterildiği gibi destekler. 

Bir köklü çok noktalı hizmet için, yaprak nodlar sadece tasarlanmış tasarlanmış kök nodlarla iletişime geçebilirken, tasarlanmış bir kök diğer yaprak nodlarla iletişime geçebilir.

Köklü çok noktalı hizmetlerdeki nodlar tarafından ihtiyaç duyulan asimetrik iletişimi sağlamak amacıyla kökten-yaprağa trafiğini, yapraktan-köke trafiğinden ayrı bir ERP örneğinde atamak mümkündür.

KEYMILE ERPS ÇÖZÜMLERİ

MİLEGATE ŞASİ ANAHTAR ETHERNET BİRİMLERİ

KEYMILE’nin ERPS çözümü bütün MileGate Şasi Anahtar Ethernet birimlerine uygu-lanabilir. Yani şasi anahtarının bir parçası olan Ethernet kapılarından herhangi biri, ERPS kapısı olarak yetkilendirilebilir ve ERP’nin birbiriyle bağlantılı halkalarının (Ana Halkalar ve/veya Alt Halkalar) konfigürasyonu için birçok ERP örneğiyle tanımlanabilir (her bir MileGate Şasi Anahtarı için 12’ye kadar ERP örneği).erps-subrings

MileGate Şasi Anahtar Ethernet Birimleri fiziksel bağlantı kaybına (LOS) bağlı veya seçmeli olarak devamlılık kaybına (LoC) bağlı olarak ve Y.1731 OAM CCM mesajları aracılığıyla SF durumunu saptayabilir. CCM mekanizması, bazı ağlarda görülebilecek fi-ber media repeaterlar/converterların varlığında, sinyal seviyesi düşmesini ve bağlantı hat-alarını saptayabilir.

KEYMILE’nin ERPS çözümü, MileGate Şasi Anahtar Ethernet Birimleri: NUSA1/NUSA1-F tarafından sağlanan Ethernet-over-SDH işlevselliği (EoS) ile Ethernet trafiğini SDH ağları üzerinden iletme yeterliliği kazanmış ve tamamlanmıştır.

ÖZET

KEYMILE’nin ERPS çözümü, MCS’nin paket anahtarlamalı iletim Ethernet ağlarına dö-nük evrime ve yayılmaya yardımcı olmaktadır. Ek olarak, MileGate’in ERPS’yi SDH ağları aracılığıyla iletme yeteneği, iletim arayüzlerinin seçiminde tam olarak serbestlik sunmak-tadır.

KEYMILE, MileGate Şasi Anahtar Ethernet birimlerinin tamamında mevcut olup son de-rece esnek ve optimize edilmiş bir ERPS çözümüdür. Bu, birçok fiziksel/mantıksal halka ağ konfigürasyonlarını yüksek elde edilebilirlik performansıyla (ör: 50ms altı anahtar değişimi ve kurtarması, SDH koruma mekanizmalarına benzer şekilde ve diğer spanning tree protokollerinden çok daha iyi) noktadan noktaya ve çok noktalı hizmetleri destekley-erek inşa edebilmeyi sağlar.