Skip to main content

STM-N NEDİR?

DH’in temel transmisyon formatı STM-1 çerçevesidir. Frame süresi 125 μs’ dir ve her saniyede 8000 frame vardır. STM-1 çerçevesi başlık (overhead) ve yük (payload) kısımlarından oluşur.

Herçerçeve 270 byte uzunluğundadır. Her çerçeve 9 satırdan oluşur. Her çerçevede ilk dokuz sütun kısım başlığı SOH ( SectionOverhead) kısmını olusturur. Sonraki 261 sütun ise taşınan yüktür. STM çerçevesi, baytlar seri biçimde sıralanmışolarak ve satır satır iletilir.

SOH kısmında ilk üç satır Regenerator Section Overhead (RSOH ) ve son 5 satırMultiplex Section Overhead (MSOH) baytlarıdır. Çerçevedeki 10. sütun Path Overhead(POH) dir.

VC’ ler (Virtual Container), SDH payload kısmında bağımsız olarak bulunan ve dahadüşük hız seviyesindeki sinyalleri taşıyan paketlerdir. VC’ lerin yerleri pointer’ lar tarafındangösterilir.

STM-1 HİYERARŞİSİ

En düşük seviyede konteynırlar VC’lere girişyapılmıştır. Bunun amacı, bütüngirişleri senkron çoğullama için hazır bir genel bit hızına getirmek için bit doldurma yaparaktek tip bir VC yükü oluşturmaktır. 2048 Mbps hızındaki VC- 12’ den 150,336 Mbpshızındaki VC-4’ e kadar olan çeşitli konteynırlar SDH hiyerarşisiyle düzenlenir. SonrakiVC’ler, gösterge şlemlerinin olduğu yerde alt birimlere yerleştirilir. Bu başlangıçfonksiyonları yükün TUgrupları (TUG) şeklinde çoğullanmalarına olanak verir. Sonraki adım TUG lerindaha yüksekseviye olan VC lere çoğullanmasıdır. TUG-2 ve TUG-3, VC-3 ve VC-4’eçoğullanır. VC lersabit byte doldurma ile yönetsel birimlere (AU) çoğullanır. AU’larAUG ’lere çoğullanır. Daha sonra bu yük STM’e çoğullanır.

Farklı TU tiplerinin karışık olarak bir arada bulunabilmesi için TU ‘lar gruplanır. Alt seviye üniteleri taşıyan bir VC- 4, her biri 7 tane TUG- 2 veya bir tek TU- 3 içeren 3 tane TUG-3 ‘e bölünür. Farklı TU gruplarının bir karışımı olabilir. Örneğin, ilk TUG-3 toplam 7 tane TUG-2 grubunu oluşturan 12 tane TU-12 ve 3 tane TU-2 içerir. TU gruplarının başlık veya göstergeleri yoktur onlar sadece bir STM-1’ in VC-4 içinde farklı TU ların çoğullamasıve organize edilmesidir. Bir TU grubundaki sütunlar VC ‘de arka arkaya gelmez. Diğer TUgruplarına göre, onlar byte-interleaved sütun sütun sıralanmıştır.TUG-2 yapısı taşınıyorsa, TU-3göstergesi ile birleşik bir TU-3 ‘den ziyade NPI (Null pointer indicator) kullanılır.

Bir TUG-3 ‘deki, grup-1 denen birinci TUG-2 grubu TUG-3 ‘ün 1 ve 2 sütunlarınıatlayarak ve 3. sütundan başlayarak her 7. sütunda bulunur. Bir grup içindeki alt seviye ünite48sütunları arka arkaya gelen sütunlarda yerleştirilmemiştir. TU grubundaki TU’ların sütunlarıda byte- interleaved edilmiştir. TU’lar farklı sinyallerin yerleştirilebilmesi için farklıboyutlarda optimize edilirler. TU nun her boyutu TU’ nun tipi olarak bilinir. Bir 36-byte yapıveya 9 satırlı 4 sütun 2,048 Mbps sinyalini alabilir. Bu özel TU, basit olarak bir TU-12 olarakdizayn edilmiştir. Bu durumda 4 sütun, baslıkla birlikte 2,048 mbps hız sağlar. Diğersinyaller farklı boyutlarda TU’ lara gereksinirler. Farklı düşük mertebe TU tiplerinin hersütununun numaraları, 12 nin faktörleridir.

SONUÇ OLARAK, BİR TU GRUBU AŞAĞIDAKİKOMBİNASYONLARIN BİRİNİ İÇEREBİLİR:

  • 3 tane TU-12 (her biri 4 sütunlu).
  • 1 tane TU-2 (her birinde 12 sütun var).